Máte nárok na příspěvek na bydlení?


Za rodinu se považují všechny osoby, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu, jsou to tzv. společně posuzované osoby. Výjimka z této podmínky je možná na základě žádosti o vyloučení společně posuzované osoby z osob společně posuzovaných.
Ke vzniku nároku na příspěvek na bydlení je nutné splnit současně dvě podmínky. První z nich je, že náklady na bydlení jsou vyšší než 30 % příjmů celé rodiny (v Praze 35 %). Zároveň musí ona třetina příjmů rodiny být nižší než tzv. normativní náklady na bydlení, které stanovuje zákon o státní sociální podpoře, které naleznete na www.mpsv.cz.
Pro rok 2013 jsou normativní náklady na bydlení stanoveny nařízením vlády č. 482/2012 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2013 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení. Toto nařízení vlády stanovuje v Praze normativní náklady na bydlení pro jednu osobu ve výši 7 489,- Kč/měs., pro dvě osoby ve výši 10 750,- Kč/měs., pro tři osoby ve výši 14 637,- Kč/měs. a pro čtyři a více osob v bytě ve výši 18 307,- Kč/měs. To znamená, že v Praze mohou mít nárok na příspěvek na bydlení osoby s měsíčním příjmem nižším než 21 397,- Kč (1 osoba), 30 7147,- Kč (2 osoby), 41 820,‑ Kč (3 osoby) a 52 305,- Kč (4 a více osob v bytě).
Žádosti o příspěvek na bydlení vyřizují krajské pobočky a kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR (ÚP ČR) podle místa trvalého pobytu. Adresu kontaktního místa naleznete na integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) –
http://portal.mpsv.cz/ssp/localnebo osobně přímo v místě bydliště.
Žádosti o příspěvek na bydlení se podávají na příslušných tiskopisech MPSV ČR, které naleznete v elektronické podobě na internetových stránkách
http://forms.mpsv.cz/sspforms v sekci Formuláře státní sociální podpory
nebo je v tištěné podobě získáte přímo na příslušném úřadě.
Ve dle samotné „Žádosti o příspěvek na bydlení“ je nutno doložit další vyplněné tiskopisy:
-     Doklad o výši čtvrtletního příjmu za příslušné kalendářní čtvrtletí společně posuzovaných osob
-     Doklad o výživném poskytovaném společně posuzovanou osobou za příslušné kalendářní čtvrtletí
-     Doklad o výši nákladů na bydlení
-     Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky
-     Doklad o tom, na základě jaké právní formy vlastnictví je byt užíván např. nájemní smlouva, výpis z Katastru nemovitostí apod.
-     Potvrzení o studiu, Potvrzení o zdravotním stavu, Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnosti pro nemoc nebo úraz, Potvrzení o vedení v evidenci ÚP ČR pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18 let věku
Žádost o příspěvek můžete podat hned po uzavření nájemní smlouvy, ale vzhledem k tomu, že dokládáte vždy náklady za čtvrtletí, výplatu dostanete až po uplynutí tohoto čtvrtletí.