Volební program ČSSD pro Prahu 3 rozšířená verze.


Česká strana sociálně demokratická chce, aby byla naše čtvrť,
Praha 3, přátelská k občanům
 
 
1. Praha 3 – pro rodinu
Chci svou mladší dcerku ráno odvést do jeslí. Chci, aby můj starší syn trávil svůj volný čas s kamarády zdravou a smysluplnou aktivitou. Chci mít jistotu, že o mé rodiče bude postaráno, zatímco budeme v práci. Potřebuji vědět, že se mám na koho obrátit se žádostí o radu či pomoc, kdyby někoho z mé rodiny potkala nenadálá nepříjemná událost.
Proto usilujeme o následující cíle:
·         Nová místa v jeslích a flexibilní provozní doba všech předškolních zařízení.
Vnímáme potřebu rodin umístit mladší děti do předškolních zařízení a naprostý nedostatek především míst v jeslích. Zaměstnané matky potřebují své děti vyzvedávat ze školek v různých časech a tomu je také třeba přizpůsobit provozní dobu školek.
 • Vybudovat hřiště pro volnočasové aktivity starších dětí vybavené pro malou kopanou, košíkovou a jiné míčové hry, popř. s tenisovou stěnou a bezpečnou horolezeckou stěnou a
Dále vyhradíme místa pro skateboarding
 
 • Podpořit bydlení osob se specifickými potřebami v upravitelných bezbariérových domech a bytech, aby nebyli izolováni a vyloučeni ze společenského života.
·         Dostupná zdravotní péči pro seniory, nemocné a zdravotně handicapované osoby.
Pro seniory musí být dostupná péče gerontologa. Pro ostatní potřebné podpoříme docházku zdravotních sester. Prioritou je pro nás terénní péče zahrnující asistentské služby tak, aby tito občané mohli co nejdéle žít tam, kde jsou zvyklí, kde mají svůj domov a přátele.
 
·         Denní stacionář s komplexním poradenským servisem pro občany potřebující celodenní péči
s nabídkou odborného, sociálního a právního poradenství pro zdravotně handicapované a jejich rodiny.
Postižení a o ně pečující rodinní příslušníci bývají znevýhodněni jak ze strany státu, obce, tak i společnosti. Péče o postiženého je zásahem do chodu celé rodiny a tato tíže obvykle zůstává na ženě – matce. Pokud ta musí opustit zaměstnání, aby se postarala o své blízké, může se v budoucnu stát dalším „sociálním případem“. Proto je naší maximální snahou těmto rodinám vycházet vstříc nabídkou široké pomoci.
Respektujeme důstojnost našich spoluobčanů v každé situaci.
 
·         Podpora projektů pro pomoc nezaměstnaným a lidem v krizových situacích, především formou grantů.
 • Nezaměstnanost  a předluženost bude mít nejspíše i nadále vzrůstající tendenci. A je v zájmu nás všech, lidem v této nelehké situaci nabídnout cestu, kudy se vrátit zpět do plnohodnotného života.
 
 
2.  Praha 3 - pro domov
 
 
Když ráno překročím svůj práh, chci dojít po udržovaném chodníku na zastávku MHD  a nastoupit do čisté tramvaje. Po náročném dnu se chci vracet domů s jistotou, že bude mým domovem i zítra. Chci odpočívat v blízkém parku a vědět, že tam budu moct být i zítra. Když přijedu domů autem, chci vědět, že za své peníze také najdu místo k zaparkování.
 
 
Proto usilujeme o následující cíle:
 
 
V oblasti privatizace:
 • Zveřejnímesystém, podle kterého budou jednotlivé domy zařazovány do privatizace, tak aby si každý nájemník dokázal podle jasných kritérií odvodit, zda bude jeho byt privatizován či nikoliv.
 • Stanovímepočet bytových jednotek, které zůstanou v majetku obce, přednostně malometrážních, aby tato mohla plnit i v budoucnu svou sociální roli. Tyto byty budou pronajímány jako sociální, tedy s netržním nájemným.
 • Budeme privatizovat bytové jednotky za ceny obdobné s ostatními  srovnatelnými městskými částmi Prahy. Víme, že v této oblasti nikdy nelze dosáhnout absolutní spravedlnosti, jde nám však o to, aby občan, který řadu let platí vysoké nájemné, neměl výrazně horší podmínky než občané v předchozích vlnách privatizace.
 • Umožníme občanovi, který si prokazatelně nebude moci byt v privatizaci koupit a jeho byt bude k privatizaci určen, zůstat v tomto konkrétním bytě za „zastropované“ nájemné.
 
V oblasti nájemného:
 • Zmrazíme nájemné v obecních bytech s účinností od 1.1.2011.
V současnosti, kdy nájemné v Praze 3 je v obecních bytech vyšší než nájemné např. v Praze 1 a kdy není ani definován pojem místně obvyklé nájemné, nelze jej dále zvyšovat, neboť výše předpokládané zákonem 107/2006 Sb. již bylo dosaženo.
 • Provedeme kategorizaci všech bytů ve vlastnictví obce dle kvality. Posuzován bude jak stav domu, konkrétního bytu a umístění bytu v domě, tak lokalita, ve které se dům nachází.
 • V bytech, které nebudou splňovat standard bytů nově budovaných, nájemné snížíme. Stejně tak budeme rozlišovat výši nájemného na základě provedené kategorizace.
 • Zajistíme, aby se část vybraného nájemného vracela formou oprav a údržby zpět do konkrétního domu. Pro nájemníka musí být na první pohled zřejmé, že jím vynaložené prostředky jsou patrné i v nemovitosti, kterou užívá.
 • Zajistíme, aby se pro občany bydlící ve všech formách vlastnictví bytu, tj. nejen v bytech obecních, ale i soukromých majitelů,  stala podpora v tíživé situaci dostupnou. Současný stav je absolutně nevyhovující, neboť stávající příspěvek je pro většinu žadatelů buď úplně nedostupný, nebo je přiznaná částka tak nízká, že ji nelze považovat za účinnou pomoc.
 
 
V oblasti širšího domova:
 • Postaráme se o čistotu a spolehlivou sezónní údržbu chodníků. Zasadíme se o důsledný postih všech, kteří tato veřejná prostranství znečišťují.
 • Naší prioritou je rozšiřování klidových zelených zón pro rodinné aktivity spolu s hygienickými zařízeními, jako jsou WC, vodní pítka apod.
 • Budeme usilovat o zvýšení kultury a komfortu cestování městskou hromadnou dopravou. Smysl vidíme v posílení počtu revizorů a častějších kontrolách ze strany městské policie namísto utrácení veřejných prostředků za nové turnikety v metru.
 • Podpoříme možnost čerpání výhod pro držitele parkovacích karet, např. umožněním získat zdarma ke kartě 2 další jednorázové přenosné pro návštěvu, řemeslníka apod. a zohledněním potřeb parkování pro osoby pečující o své blízké bydlící v oblasti modrých zón. Budeme prosazovat uvolnění těchto zón o víkendech.
 • Neumožníme další rozšiřování zástavby Prahy 3 na úkor zeleně a bez zajištění odpovídajícího občanského vybavení. Každá další plánovaná výstavba bude podléhat širokému připomínkovému řízení a občan bude mít možnost k ní vznést své připomínky.
 
 
 
 
3.  Praha 3 – bezpečná
 
 
Když jdu po ulici, nechci mít strach, že mě někdo přepadne. Když jdu domů, nechci se bát, že bude můj byt vyloupený. Když jdu k autu, chci ho najít na svém místě. Nechci být stresován potenciální kriminalitou spojenou s všudypřítomnými hernami a zastavárnami. Nechci se bát o své rodiče.
A hlavně chci vědět, že cesta mých dětí kamkoli bude bezpečná.
 
 
 
Proto usilujeme o následující cíle:
 
 • Zajistíme přítomnost více strážníků přímo v ulicích, v parcích, v okolí škol. Praha 3 nepotřebuje nové ředitelství městské policie za 100 milionů v Lupáčově ulici, ale strážníky, kteří budou znát a pravidelně obcházet svůj okrsek.
Městská policie by se měla více soustředit na ochranu obyvatel před kriminalitou než na kontrolu parkování.
 
 • Chceme efektivně využívat systém bezpečnostních kamer a v případě potřeby jej dále rozšiřovat do lokalit se zvýšeným bezpečnostním rizikem. Obsluhu kamerového systému budou přednostně zajišťovat zaměstnanci se změněnou pracovní schopností.
 
 • Zpřísnění provozní doby provozoven heren, v současnosti je Praha 3 jedna z mála městských čtvrtí, kde mohou být veškeré automaty provozovány nonstop. Budeme důsledně dbát na dodržování platných vyhlášek a nekompromisně postihovat jejich porušování. Podpoříme změny loterijního zákona, které zvýší pravomoci obcí.
 • Veškeré příjmy městské části z loterií a her shromáždit do zvláštního fondu. Využít tento výhradně na podporu prevence kriminality a rozvoj aktivního trávení volného času.
 • Účinná podpora programů prevence kriminality, protidrogových a protigamblerských programů. 
 
 • Zvýšení osobní bezpečnosti slabých a seniorů a jejich ochrana. Budeme dbát o jejich osvětu jako ohrožené skupiny formou úzké spolupráce s policií ČR, dotační politikou a širokou podporou neziskových organizací,  které se seniory pracují.
 
 
 
4. Praha 3 – hospodárná
 
Od svých zastupitelů očekávám, že budou mít na zřeteli především důstojný život občanů. Očekávám, že se svěřenými finančními prostředky budou nakládat maximálně hospodárně a efektivně. Předpokládám, že ani zastupitelé, ani úředníci přede mnou nebudou nic tajit a budou se mnou jednat na základě oboustranné důvěry jako s rovnoprávným partnerem. 
 
Proto usilujeme o následující cíle:
 • Přepracovat koncepci dlouhodobého plánu rozvoje městské části Praha 3 s přednostním zřetelem na názory a potřeby místních obyvatel.
Tato koncepce umožní lépe naplánovat dlouhodobé příjmy a výdaje Prahy 3 a vnese systém do dosud nahodilých rozhodování vedených krátkodobými potřebami.
 • Revize současných zakázek a uzavřených obchodních smluv a v případech velkých nejasností zadat u těchto forenzní audit. Nastavit jasné podmínky pro zadávání všech zakázek a otevřít veřejné zakázky i malým firmám a živnostníkům z Prahy 3.
 • V rámci efektivity hospodaření sloučit akciové společnosti ve vlastnictví obce do jedné a o výsledcích činnosti a o hospodaření této společnosti otevřeně informovat.
 • Při udělování grantů posuzovat výhradně kvalitu projektu a případné minulé výsledky bez zřetele k osobě či firmě žadatele. Rovnoměrně podporovat všechny potřebné oblasti – kulturu, sport, péči o děti a mládež stejně jako o seniory a hendikepované osoby, prevenci protispolečenských jevů apod.
 • Získávat finanční prostředky na nové projekty formou podpory spolupráce veřejného a soukromého sektoru např. při zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných služeb.
 • Upřednostňovat pronájmy nebytových prostor jako zdroje pravidelných příjmů pro městskou část před jejich prodejem. Před prodejem nemovitého majetku důsledně posoudit možnosti jeho využití pro obec a v případě prodeje jednoznačně preferovat formu veřejné soutěže.
 
 • Změnit přístup úřadu a jeho pracovníků k občanům. Na úřadě přivítá občana ochotný pracovník v recepci a poradí kam se s daným problémem obrátit a poskytne potřebné formuláře, takže občan nebude muset tápat po chodbách úřadu kvůli papírům a hledat do které budovy či kanceláře se má se svým problémem obrátit. V kanceláři se občan vždy setká se vstřícným přístupem.
 • Zveřejňovat informace z jednání rady, zastupitelstva, komisí a výborů, a to včetně přehledu o hlasování všech zastupitelů.
 • Všechny strategické záměry a projekty předkládat občanům k veřejné diskuzi prostřednictvím radničních novin, veřejných debat, dotazníkových akcí apod.